Kredyt na kolektory słoneczneKredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Kredytobiorca:

 • osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, ubiegająca się o kredyt lub której udzielony jest kredyt, także współkredytobiorca, która posiada prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
 • wspólnota mieszkaniowa, ubiegająca się o kredyt lub której udzielony jest kredyt, która posiada prawo do dysponowania wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
 • Kredytobiorca nie może być wykonawcą przedsięwzięcia

Cel kredytu:

 • zakup i montaż kolektorów słonecznych,
 • kredyt składa się z 2 części: Kredytu z Dotacją przeznaczony na 100% Kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz Kredytu bez Dotacji na koszty niekwalifikowane (nie będące podstawą dofinansowania z NFOŚiGW).

Warunki finansowania:

Konsumenci:

 • na okres od 3 miesięcy do 5 lat,
 • waluta: PLN,
 • kwota kredytu od 5.000 do 80.000 zł,
 • finansujemy do 100% wartości przedsięwzięcia,
 • Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania 100% Kosztów kwalifikowanych Kredytu z Dotacją i co najmniej 50% kwoty Kredytu bez Dotacji, przy czym Kredyt z Dotacją nie może stanowić mniej niż 50% kwoty kredytu,
 • Bank może stosować karencję w spłacie kapitału przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. Kredytobiorca jest obowiązany do spłacania za ten okres odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanego kredytu.

Wspólnoty mieszkaniowe:

 • na okres od 3 miesięcy do 10 lat,
 • waluta: PLN,
 • kwota kredytu od 10.000 zł,
 • finansujemy do 100% wartości przedsięwzięcia,
 • Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania 100% Kosztów kwalifikowanych Kredytu z Dotacją i co najmniej 50% kwoty Kredytu bez Dotacji, przy czym Kredyt z Dotacją nie może stanowić mniej niż 50% kwoty kredytu,
 • Bank może stosować karencję w spłacie kapitału przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. Kredytobiorca jest obowiązany do spłacania za ten okres odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanego kredytu.

Dotacja NFOŚiGW:

 • Dotacja na częściową spłatę kapitału Kredytu z Dotacją jest udzielana przez Fundusz w wysokości 45% kapitału Kredytu z Dotacją,
 • Bank występuje do Funduszu o środki na Dotacje po zrealizowaniu przez Kredytobiorcę Przedsięwzięcia i osiągnięciu Efektu Przedsięwzięcia, otrzymaniu od Kredytobiorcy podpisanego „Protokołu końcowego odbioru Przedsięwzięcia” oraz po przeprowadzeniu przez Bank kontroli Przedsięwzięcia, jednak nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia w Banku przez Kredytobiorcę „Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia”,
 • wypłata dotacji nastepuje poprzez spłatę części kapitału kredytu.

Więcej na stronach:
www.nfosigw.gov.pl
www.forum-kredyty.pl
www.hipoteczny-kredyt.info